Telefoonnummer
+31 (0)519 228 010
Emailadres
info@nndi.nl

Privacy verklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde, identificeerbare of natuurlijk persoon.

Onder verwerken wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen of vernietigen.

De Noord Nederlandse Draadindustrie respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
De NNDI verzamelt  uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens verstrekt aan onze organisatie. Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten: een deel van deze gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Doel van de verwerking
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens:

Om u te kunnen benaderen voor commerciële aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.
Om uw geschiktheid te kunnen beoordelen, indien u gereageerd heeft op een vacature; 
Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst en deze overeenkomst te onderhouden en na te komen;
Om een werknemers- of personeelsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie te voeren;
Voor een goede bedrijfsuitvoering waaronder: managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
Beeldmateriaal;
Nationaliteit, BSN nummer, identiteitsbewijs, burgerlijke staat
Cookies om deze website naar behoren te laten werken. 
Indien er sprake is van een sollicitatie of salaris-, verzuim-, personeelsadministratie verwerken wij:

Curriculum vitae, informatie over opleiding, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, kenteken leaseauto, stages en werkervaring, referenties en getuigschriften, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, werkvergunning.
 

Wij leggen uitsluitend ‘bijzondere persoonsgegevens’ vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met deze gegevens wordt onder andere bedoeld gegevens over gezondheid, lidmaatschap, vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. De NNDI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. De NNDI treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@nndi.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering de NNDI. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.